Nowelizacja prawa budowlanego w 2019 roku

Prawo budowlane - nowelizacja

Prawo budowlane w Polsce podlega regularnym zmianom – m.in. z uwagi na konieczność dostosowania go do legislacji w Unii Europejskiej. Niebagatelne znaczenie odgrywa również chęć uproszczenia procedur budowlanych ponieważ obszar ten należy do wyjątkowo skomplikowanych i obarczonych biurokracją. Również w 2019 roku można spodziewać się znaczącej nowelizacji zapisów Ustaw ww. obszarze. Dowiedz się, co i kiedy się zmieni.

Projekt najnowszych zmian w Ustawie Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. opublikowany został przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 kwietnia 2019 roku. Zmiany te znacząco odcisną się na prowadzeniu inwestycji budowlanych.

Czego dotyczą zmiany w prawie budowlanym w 2019 roku?

Celem proponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zmian jest znaczące uproszczenie procedur i biurokracji. Nowelizacja została przygotowana również z myślą o ułatwieniu walki ze smogiem poprzez rozwiązania wspierające budownictwo niskoemisyjne, a także kwestie takie jak zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego.

Najważniejsze z proponowanych zmian:

  • Zatwierdzanie projektu budowlanego

W proponowanych przepisach proponowane jest, że inwestycje budowlane będą zatwierdzane dwuetapowo. W pierwszym etapie inwestor składa uproszczony projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki inwestycyjnej oraz projekt architektoniczno-budowlany w podstawowej wersji, z ogólnym zarysem tego, jak będzie wyglądał przebieg inwestycji budowlanej i jaki jest jej cel). W drugim etapie dostarczany jest szczegółowy projekt techniczny z zapisami dotyczącymi rozwiązań konstrukcyjnych, projektami instalacji oraz charakterystyką energetyczną obiektu.

  • Budownictwo jednorodzinne

Procedury mają też być uproszczone przy budowie domów jednorodzinnych. Inwestycje takie zostaną zwolnione z konieczności zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, zniesiony zostanie wymóg przedstawiania dziennika budowy po zakończeniu prac oraz obowiązek odbioru wykonanych przyłączy. Obowiązek uzyskania pozwolenia budowlanego nie będzie dotyczył inwestycji takich jak wykonanie sieci gazowych w już użytkowanych obiektach, budowa obiektów małej architektury oraz tarasów o powierzchni nie przekraczającej 35 m2.

  • Podważanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają poważyć pozwolenie na budowę nawet wiele lat po jego wydaniu. Nowelizacja zakłada, że wydane pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na użytkowanie po upływie 5 lat od ich wydania będą niewzruszalne. Ma to prowadzić do przewidywalności, stabilności i transparentności postanowień administracyjnych oraz zapewniać bezpieczeństwo prowadzonych inwestycji budowlanych.

Tematyka prawa budowlanego wciąż pozostaje mocno złożona, stąd też duża popularność szkoleń z prawa budowlanego, które szczególnym zainteresowaniem cieszą się wśród pracowników firm realizujących inwestycje budowlane z tytułu zamówień publicznych, ale również wszelkich poddostawców usług w budownictwie (biura projektowe i architektoniczne, inwestorzy zastępczy itp.) Jak wynika z analiz portalu szkoleniowego eventis.pl przeciętne szkolenie z prawa budowlanego trwa 16 godzin zegarowych, czyli 2 dni robocze, a jego koszt waha się średnio od 480 do 2200 zł za osobę. Zawsze warto więc porównywać oferty szkoleń różnych organizatorów, aby dobrać program szkolenia do własnych potrzeb szkoleniowych, ale również nie przepłacić. Przy czym warto również pamiętać, że szkolenia przesadnie tanie oznaczają z reguły niższy poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia czy kursu.

mówi Anna Gajewska z serwisu WeLearn.pl

W planowanej nowelizacji prawa budowlanego znajdują się również kwestie takie jak:

  • legalizacja samowoli budowlanych, których wiek wynosi ponad 20 lat temu, a wobec których nie podjęto żadnych kroków administracyjnych,
  • podniesienie maksymalnych wysokości kar finansowych wobec zarządców sieci energetycznych, gazowych, komunalnych z tytułu opóźnień w wydawaniu pozwoleń na przyłączenie do sieci,
  • wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia ekspertyzy w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych za każdym razem, gdy w obiekcie dokonywane są przebudowy i zmiany mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo pożarowe,
  • wprowadzenie obowiązku umieszczenia w projekcie budowlanym oświadczeń o możliwości lub braku technicznych możliwości przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej (wsparcie w zakresie walki ze smogiem).

Uchwalenie nowelizacji jest planowane w najbliższych miesiącach, przed zakończeniem obecnej kadencji Sejmu i Senatu, więc wejścia w życie nowych przepisów można się spodziewać od stycznia 2020 roku.