Prawo energetyczne w Polsce

Energetyka i prawo

Energetyka ewoluuje niezwykle dynamicznie, a w XXI wieku stoją przed nią zupełnie nowe wyzwania związane ze zmianami zachodzącymi na skalę globalną. Zagrożenia dla środowiska naturalnego czy powolne wyczerpywanie się nieodnawialnych źródeł, takich jak paliwa kopalne, jak również zmiana trendów rynkowych to czynniki, które sprawiają, że potrzebna jest nieustanna adaptacja. W związku z tym zmienia się również prawo energetyczne.

Jakie obszary obejmuje prawo energetyczne?

Prawo energetyczne to bardzo szeroki zakres zapisów legislacyjnych, które dotykają wszystkich kwestii związanych z energetyką. Najważniejszym aktem prawnym z tego obszaru w Polsce jest Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami (ostatnia nowelizacja miała miejsce w 2019 roku). To ona określa ogólne kierunki polityki energetycznej państwa, jak i szczegółowe zasady postępowania. Zawarte są w niej zapisy dotyczące:

  • dostarczania paliw oraz energii,
  • kompetencji i reguł funkcjonowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
  • koncesji oraz taryf, jakie stosuje energetyka,
  • samych urządzeń energetycznych, instalacji oraz sieci i ich eksploatacji.

Dlatego z bieżącą wersją przepisów musi się zapoznać każda firma, która prowadzi działalność w szeroko pojętej branży energetycznej. Niedostosowanie się, np. pod względem stosowanych technologii, do wymagań legislacyjnych, może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi.

Nowoczesne prawo energetyczne – kierunki zmian

Obserwując zmiany, jakie zachodzą w prawie energetycznym na przestrzeni ostatnich lat, można zauważyć wyraźną tendencję zwrotu ku odnawialnym źródłom energii. Coraz bardziej poszerza się możliwości dla prowadzenia działalności w obszarze OZE, takich jak energetyka wiatrowa, wodna czy fotowoltaika.

Istotną kwestią jest również trend zwiększania konkurencyjności w obszarze dystrybucji energii – coraz bardziej ułatwiane są procedury zmiany sprzedawcy prądu czy gazu.

Warto podkreślić, że zmiany, które zachodzą w polskich przepisach prawa energetycznego są prowadzone w kierunku ich ujednolicenia z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Można się więc spodziewać, że kolejne nowelizacje będą kładły jeszcze większy nacisk na ograniczenie zużycia wysokoemisyjnych paliw i promowanie proekologicznych, odnawialnych źródeł.

Szkolenia z prawa energetycznego

Ze względu na szybkość i kompleksowość zachodzących zmian w prawie energetycznym warto rozważyć szkolenia jako formę podnoszenia wiedzy pracowników i zapewnienia przedsiębiorstwu zgodności działania z przepisami prawa. Szkolenia z prawa energetycznego są niedrogą i skuteczną formą rozwoju kapitału ludzkiego w firmie, co ma również duże znaczenie w czasach, gdy stopa bezrobocia jest szczególnie niska.