Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Szkolenia z gospodarki odpadami

Po nowelizacji Ustawy o Odpadach i Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w 2018 roku szykują się kolejne zmiany dotyczące magazynowania i składowania odpadów. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Środowiska zakłada wprowadzenie obowiązkowego monitoringu wizyjnego składowisk.

17 stycznia 2019 r. na stronach Ministerstwa Środowiska opublikowano projekt rozporządzenia  w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Dalsze prace prowadzone w Komisji Prawniczej doprowadziły do wprowadzania do proponowanych przepisów zapisów o  obowiązkowym monitoringu miejsc magazynowania odpadów w trybie online, którego nie było w samej ustawie o odpadach. Monitoring wizyjny w założeniu ma dotyczyć przypadków określonych w art. 9 i 10b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Trzeba również zwrócić uwagę, że obowiązkowy monitoring ujęty w projekcie rozporządzenia dotyczy wyłącznie podmiotów posiadających pozwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, a nie dotyczy podmiotów magazynujących wyłącznie własne odpady. Po uwzględnieniu wszystkich proponowanych zmian nowy projekt z dnia 19 lutego 2019 r. został skierowany do procedury notyfikacji przy Komisji Europejskiej. Treść projektu dostępna jest na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12315902/12533576/dokument388293.pdf

Jakie jest zakres projektu?

Projekt koncentruje się na określeniu:

  • wymagań dotyczących prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (określenie obszaru objętego systemem kontroli, sposoby oznakowania miejsc objętych systemem kontroli),
  • minimalnych wymagań dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli (parametry techniczne urządzeń systemu kontroli, rodzaj stosowanych kamer…)
  • wymogów w obszarze przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu (sposób zapisywania i przechowywania obrazu oraz udostępniania danych z monitoringu,
  • listy wyjątków w zakresie obowiązkowego prowadzenia monitoringu.

Proponowany zakres obowiązkowego monitoringu:

  • cały obszar/powierzchnia magazynowanych lub składowanych odpadów,
  • drogi dojazdowe umiejscowione w miejscu magazynowania lub składowania odpadów, do odległości 15 metrów od krawędzi zewnętrznej magazynowanych lub składowanych odpadów,
  • teren zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady o szerokości 5-metrowego pasa.

Szkolenia gospodarka odpadami

Coraz bardziej złożone otoczenie prawne dotyczące kwestii gospodarowania odpadami wymaga szkolenia personelu przedsiębiorstw zajmujących się magazynowaniem, przetwarzaniem czy też wytwarzaniem odpadów. Poważne sankcje karne i finansowe przewidziane w odpowiednich przepisach skłaniają przedsiębiorców do inwestowanie w wiedzę i umiejętności pracowników. Na szczęście oferta rynkowa obejmująca szkolenia z gospodarki odpadami jest coraz szersza i często niewielkim kosztem pracodawca jest w stanie zapewnić jej implementację w przedsiębiorstwie. Szkolenia takie powinny obejmować najnowsze zmiany prawne dotyczące gospodarki odpadami i kontroli prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Warto jest też zwrócić uwagę na oferty szkoleń i kursów, które odnoszą się do koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i innych wymogów środowiskowych określonych przez Unię Europejską. Szkolenia takie występują zarówno w wersji dla osób początkujących, koncentrujące się na szczegółowym omówieniu poszczególnych zagadnień, jak również dla osób zaawansowanych.