Rozliczanie podatku dochodowego CIT w firmie

Deklaracje podatkowe

Rozliczanie się z podatków w terminie jest obowiązkiem każdej firmy i osoby fizycznej. Błędna rozliczenie lub przekroczenie tego terminu może pociągnąć za sobą konsekwencje finansowe i prawne. Podobnie jest w przypadku podatku CIT. Dlatego konieczne jest posiadanie wiedzy, czym ten podatek jest, jakie są terminy jego rozliczenie oraz jak go rozliczyć.

Czym jest podatek CIT?

Podatek CIT jest inaczej zwany podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jest on rodzajem podatku bezpośredniego, którym obciążane są dochody, które uzyskują osoby prawne. Po raz pierwszy został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Obecnie aktem prawnym, który reguluje wszystkie zagadnienia związane z podatkiem CIT, jest Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Szczegółowe kwestie są zawarte w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Finansów.

Należy pamiętać, że prawo podatkowe w Polsce podlega regularnym i częstym zmianom. Wiele z tych zmian na kompleksowy, szeroki charakter i dotyka większości przedsiębiorstw działających w Rzeczpospolitej Polskiej. Niezbędne wydaje się zatem zbudowanie odpowiednich procesów poszerzania wiedzy w firmie z zakresu prawa podatkowego, orzecznictwa podatkowe i praktyki księgowo-podatkowej. Można w tym względzie zarówno korzystać z szeregu szkoleń otwartych, których szeroka gama dostępna jest na rynku, ale również z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, firm doradczych czy audytorskich, które na bieżąco śledzą zmiany w prawie podatkowym.

Warto w tym względzie śledzić również prasę specjalistyczną oraz portale piszące o zmianach w podatkach.

Kto podlega podatkowi CIT?

Prawo podatkowe wskazuje, że podatkowi CIT podlegają następujące podmioty:

  • osoby prawne — jednostki uznawane za odrębny podmiot, czyli przedsiębiorstwa, spółdzielnie, a także fundacje, stowarzyszenia, banki i spółki kapitałowe,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, wyjątkiem od tej zasady są spółek osobowych. Zatem podatnikami CIT w tej grupie są spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej.

Podatnikami podatku CIT nie są:

  • spółki osobowe;
  • podatkowe grupy kapitałowe,
  • spółki niemające osobowości prawnej, które mają siedzibę lub zarząd w innym państwie.

Terminy w podatku CIT

Podatek CIT jest podatkiem zaliczkowym. Oznacza to, że musi on być płacony do Urzędu skarbowego w określonych terminach. Można go wpłacać w dwóch formach:

  • miesięcznie — do 20 dnia danego miesiąca za poprzedni miesiąc;
  • kwartalnie — do 20 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale.

Wyliczenie podatku i zeznanie podatkowe

Rozliczanie podatku CIT powinno następować w terminie 3 miesięcy od końca roku podatkowego. Oznacza to, ze trzeba je złożyć do 31 marca na formularzu CIT-8. Wskazuje się w nim wysokość dochodu lub straty podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy. Jest to podstawa do wypłaty podatku należnego od wykazanego dochodu oraz sumy zaliczek należnych.