Zmiany w prawie: ustawowe przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Prawo w Polsce

20 lipca 2018 roku przyjęto Ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Nowe prawo pozwala tysiącom użytkowników wieczystych przekształcić ją w prawo własności w zamian za opłatę przekształceniową.

Zgodnie z przyjętą ustawą 1 stycznia 2019 roku następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego niektórych terenów będących własnością Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w prawo własności. Należy pamiętać, że dotyczy to tylko i wyłącznie terenów zabudowanych na cele mieszkaniowe, czyli przede wszystkim grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę lokali stanowią mieszkania. Przekształcenie dotyka nie tylko sam budynek mieszkalny, ale dotyka również budynki gospodarcze, garaże i tym podobne obiekty tworzące całość.


Po okresie przygotowawczym rozpoczął się już proces wydawania zaświadczeń o przekształceniu, które pozwalają uzyskać wpis własnościowy w księdze wieczystej i ewidencji gruntów i budynków.
Należy pamiętać, że przekształcenie ma charakter odpłatny i wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty przekształceniowej – zastąpiła ona opłatę z tytułu użytkowania wieczystego. W przypadku osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowych ustawodawca przewidział możliwość uzyskania znaczących bonifikat w opłatach, które sięgają nawet 98%. Wysokość bonifikaty może być uzależniona od decyzji samorządu w zakresie, w jakim samorząd zaoferuje wyższą bonifikatę niż przewidziano w ustawie. Opłatę przekształceniową można wnosić jednorazowo albo w ratach przez okres maksymalnie 20-lat, a w przypadku przedsiębiorców przez okres nawet 99 lat.


W przypadku nieruchomości, które są oddane w użytkowanie wieczyste, ale dopiero zostaną zabudowane budownictwem mieszkaniowym istnieje możliwość przekształcenia użytkowania w prawo własności z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania.
Należy stwierdzić, że wprowadzona zmiana jest pozytywnie odbierana przez społeczeństwo, gdyż daje możliwość trwałego wejścia w prawo własności nieruchomości.