Zmiany w RODO

,
szkolenia z RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych RODO weszła w życie zaledwie rok temu i zmieniła rzeczywistość wielu branż i firm. Nie minął rok, a ustawodawca już przygotował kolejne zmiany w prawie ochrony danych osobowych.

Już 4 maja 2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany w RODO, wprowadzające nowe zapisy m.in. w kodeksie pracy. Określają one jakich danych może żądać pracodawca od kandydata w procesie rekrutacji (podstawowe dane, o które pracodawca może pytać to imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Dodatkowo pracodawca może żądać podania dodatkowych danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (§ 2). Paragraf 3 mówi, że pracodawca może żądać od pracownika podania dodatkowo danych obejmujących adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, innych dane osobowych pracownika, a także danych osobowych dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Ze względu na złożoność tematyki ochrony danych osobowych, w tym w prawie pracy niezbędne może okazać się ponowne przeszkolenie pracowników, zwłaszcza działów kadr i płac oraz zatrudniania z aktualnych przepisów. Bazę szkoleń o tej tematyce znajdą Państwo m.in. w serwisie eventis.pl zajmującym się publikowaniem terminów, programów i informacji o cenach nadchodzących szkoleń i konferencji o tematyce biznesowej i prawnej. Aktualnie w serwisie eventis.pl dostępne są szkolenia RODO oraz szkolenia z prawa pracy z całej Polski, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Opolu, Szczecinie, Białymstoku, Toruniu i Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi i wielu innych miejscach. Dostępne są również szkolenia wyjazdowe, m.in. w Zakopanem i Krynicy, które pozwalają połączyć intensywne zajęcia z odpoczynkiem.