Kompendium wiedzy o postępowaniu administracyjnym

Szkolenia Kpa

Postępowanie administracyjne dotyczy spraw prowadzonych przed organami administracji publicznej. Jest wszczynane z urzędu lub na żądanie strony, o czym zostają poinformowane wszystkie osoby będące stronami. Dowiedz się więcej o postępowaniu administracyjnym, jego celach i zasadach.

Czym jest postępowanie administracyjne?

Postępowanie administracyjne to każde postępowanie toczone przed organem administracji publicznej – także takim, który powstał w ramach realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego. To ciąg czynności procesowych prowadzonych w celu w celu rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej w formie decyzji administracyjnej lub też ciąg czynności podjętych w celu weryfikacji decyzji administracyjnych. Jego zasady określa Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.). Zawiera on wszystkie wytyczne dotyczące wszczynania postępowań oraz zasad ich prowadzenia. Warto jednak pamiętać, że przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania w sprawach:

 • podatkowych,
 • karno-skarbowych,
 • związanych z podrzędnością organizacyjną i służbową,
 • naruszających immunitet dyplomatyczny.

Kiedy wszczyna się postępowanie administracyjne i jakie mogą być jego cele?

Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony zazwyczaj, gdy chodzi o uzyskanie lub ustalenie istnienia pewnego uprawnienia. Z urzędu jest zaś wszczynane w przypadku nakładania na stronę określonych obowiązków mających na celu ochronę interesu państwa lub interesu społecznego.

Niekiedy zdarza się również, że organ administracji publicznej ze względu na szczególnie ważny interes strony wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. Następnie w toku postępowania uzyskuje właściwą zgodę. Jeśli jej nie otrzyma, postępowanie jest umarzane. Gdy istnieje spór między określonymi organami administracji publicznej, kodeks postępowania administracyjnego wskazuje, które z nich powinny rozstrzygnąć daną sprawę.

Zasady postępowania administracyjnego

Postępowanie administracyjne musi toczyć się według zasad określonych w konstytucji, Kodeksie postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.

Do najważniejszych tzw. ogólnych zasad postępowania administracyjnego zalicza się zasadę:

 • praworządności,
 • prawdy obiektywnej,
 • uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli,
 • czynnego udziału strony w postępowaniu
 • pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, a także świadomości i kultury prawnej obywateli,
 • dwuinstancyjności,
 • trwałości decyzji administracyjnych
 • sądowej kontroli legalności decyzji administracyjnych,
 • wpływu wychowawczego na obywateli
 • przekonywania,
 • udzielania informacji faktycznej i prawnej stronom i uczestnikom,
 • ugodowego załatwiania spraw o spornych interesach stron,
 • szybkości i prostoty postępowania,
 • pisemności.

Przepisy określają te właściwości organu prowadzącego postępowanie, dokładne zasady jego wszczynania i prowadzenia na każdym etapie.

Szkolenia KPA oraz z postępowania administracyjnego

Firmy oraz instytucje zainteresowane poznaniem zasad prowadzenia postępowania administracyjnego oraz samego Kodeksu postępowania administracyjnego rozważyć mogą szkolenia KPA oraz kursy i warsztaty poświęcone postępowaniu administracyjnemu. Listę szkoleń Kpa, a także kursów, warsztatów, seminariów i konferencji poświęconych postępowaniu administracyjnemu znajdziemy na https://eventis.pl/szkolenia/kpa, wraz z informacjami o programie szkoleń, cenach z tytułu uczestnictwa itp.

Szkolenia Kpa pozwalają zarówno zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa, jak też praktyczną stroną postępowania administracyjnego. Szkolenia i kursy KPA znajdziemy głównie w dużych miastach, takich jak Wrocław, Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź, Katowice, Gdańsk czy Lublin.

Coraz popularniejsze są też szkolenia Kpa online – zarówno organizowane na żywo, jak też kursy multimedialne poświęcone postępowaniu administracyjnemu.

W programie szkolenia Kpa czy kursu Kpa znajdziemy między innymi:

 • omówienie źródeł prawa administracyjnego oraz najnowszych zmian w prawie,
 • przedstawienie zasad prowadzenia postępowania administracyjnego oraz katalog obowiązujących wyłączeń z postępowania administracyjnego,
 • szczegółowe omówienie przebiegu postępowania administracyjnego, np. w sprawie skarg i wniosków,
 • szkolenia i kursy w tej tematyce omawiają również rodzaje czynności administracyjnych, zasady uchylania lub zmiany decyzji administracyjnych, zasady stwierdzania nieważności decyzji administracyjnej oraz obowiązujące orzecznictwo sądów administracyjnych w powyższych kwestiach.

Jedna odpowiedź do „Kompendium wiedzy o postępowaniu administracyjnym”

 1. Awatar Studenciak
  Studenciak

  Dobry artykuł, dzięki!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *