Kto powinien zapisać się na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu?

Kurs pedagogiczny

Jak można przeczytać w jednym z obowiązujących w Polsce aktów prawnych: „zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie”. Dalej pojawia się też informacja o roli pracodawców, którzy przyjmują praktykantów, aby pokazać im zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. Jeżeli chcesz się zajmować tym zawodowo, to rozważ zapisanie się na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Kto może zostać instruktorem praktycznej nauki zawodu?

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu jest dedykowany trenerom i instruktorom prowadzącym zajęcia z uczniami i praktykantami w zakładach pracy. W jego programie znajdują się zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania.

W rozporządzeniu MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu znajdziemy informacje o tym, kto może zostać instruktorem. Osoba chcąca objąć to stanowisko powinna spełnić jeden z poniższych wymogów:

  • ukończenie kursu, którego program został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty;
  • ukończenie kursu pedagogicznego zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty, obejmującego przynajmniej 70 godzin psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej;
  • zdobycie przygotowania pedagogicznego;
  • ukończenie przed 6 stycznia 1993 r. kursu pedagogicznego uprawniającego do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu;
  • zdobycie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli praktycznej nauki zawodu (określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela).

Oprócz tego osoba, która chce zostać instruktorem, musi również spełniać jedno z tych wymagań:

  • wykształcenie średnie, tytuł zawodowy i przynajmniej 3-letni staż w danym zawodzie,
  • tytuł mistrza w zawodzie,
  • dyplom ukończenia studiów na kierunku zgodnym z nauczanym zawodem (i przynajmniej 2-letni staż pracy) albo innym kierunku (i 4-letni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać),
  • tytuł robotnika wykwalifikowanego, wykształcenie średnie i przynajmniej 4-letni staż.

Kurs instruktora praktycznej nauki zawodu – online czy stacjonarnie?

Wiesz już, komu polecamy udział w kursie dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Jeżeli chcesz się na niego zapisać, to do wyboru masz dwie formy nauki – online i stacjonarną. Pierwsza z nich, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jest ceniona przez kursantów za elastyczność i wygodę zdobywania wiedzy. Słuchacze mogą w dogodnym dla siebie tempie przerabiać materiały dydaktyczne, poświęcając np. więcej czasu na zagadnienia, które sprawiają im kłopot.

W przypadku stacjonarnego kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, choć masz bezpośredni kontakt z wykładowcami i pozostałymi uczestnikami, to musisz dostosować się zarówno do odgórnie narzuconego harmonogramu spotkań, jak i do tempa przerabiania materiału. Należy też pamiętać, że jeśli kurs instruktora praktycznej nauki zawodu jest prowadzony w innym mieście, to musisz też ponieść dodatkowe koszty związane z dojazdem i noclegiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *