Archiwista – kompendium wiedzy o pracy w zawodzie archiwisty

Archiwum zakładowe

Dowiedz się kim jest i czym zajmuje się archiwista. Sprawdź jakie umiejętności powinien posiadać i dlaczego warto rozważyć podjęcie pracy w tym zawodzie. Poznaj kursy archiwisty, które pozwolą zdobyć wiedzę i uzyskać uprawienia zawodowe.

Kim jest archiwista?

Archiwista to specjalista odpowiedzialny za gromadzenie, przechowywanie, porządkowanie, opisywanie, konserwację i udostępnianie dokumentów oraz innych materiałów archiwalnych. Osoby te pracują w archiwach, które mogą być częścią instytucji publicznych, firm prywatnych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

Zakres obowiązków archiwisty obejmuje:

 • Selekcja dokumentacji – decydowanie, które dokumenty powinny zostać zachowane na stałe ze względu na ich wartość historyczną, prawna lub administracyjną.
 • Porządkowanie i klasyfikacja – organizowanie dokumentów w odpowiedni sposób, aby były łatwo dostępne i można je było łatwo odnaleźć.
 • Opis archiwalny – tworzenie opisów i indeksów, które ułatwiają wyszukiwanie konkretnych informacji w zbiorach archiwalnych.
 • Konserwacja – dbałość o odpowiednie warunki przechowywania materiałów, aby zapewnić ich trwałość oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie uszkodzeniom i zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi.
 • Digitalizacja – przenoszenie dokumentów papierowych do formy cyfrowej w celu ich lepszego zabezpieczenia i łatwiejszego udostępniania.
 • Udostępnianie dokumentów – archiwista może być odpowiedzialny za udzielanie dostępu do materiałów archiwalnych badaczom, studentom czy innym zainteresowanym, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i innych tajemnic zawartych w dokumentach.
 • Doradztwo – pomaganie użytkownikom w poszukiwaniu informacji i prowadzeniu badań w zbiorach archiwalnych.

Archiwista powinien posiadać wiedzę z zakresu historii, prawa archiwalnego, technologii informacyjnych oraz metodyki pracy z dokumentacją. Ważne są także umiejętności analityczne, dokładność oraz zdolność do pracy z dużą ilością informacji.

Co to jest kurs archiwisty?

Kurs archiwisty to specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą pracować w archiwach lub w innych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem dokumentów. Kurs ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego zarządzania dokumentacją, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Zawartość kursu może się różnić w zależności od organizatora, ale zwykle obejmuje takie zagadnienia jak:

 1. Podstawy archiwistyki – historia, zadania archiwów, rodzaje i klasyfikacja dokumentów.
 2. Prawo archiwalne – przepisy regulujące działalność archiwów i ochronę dokumentacji.
 3. Technologie informacyjne w archiwistyce – systemy informatyczne stosowane w archiwach, digitalizacja dokumentów, przechowywanie danych w chmurze itp.
 4. Zasady tworzenia i prowadzenia archiwum zakładowego.
 5. Metody opisu archiwalnego, klasyfikacja i katalogowanie dokumentów.
 6. Ochrona i konserwacja materiałów archiwalnych.
 7. Zasady udostępniania dokumentacji i ochrona danych osobowych.

Ukończenie kursu archiwisty często kończy się egzaminem i uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu lub dyplomu, który potwierdza kwalifikacje osoby do pracy w charakterze archiwisty. W wielu krajach, w tym w Polsce, praca na stanowisku archiwisty wymaga odpowiednich uprawnień, które można uzyskać po ukończeniu takiego kursu oraz zdaniu egzaminu państwowego.

Gdzie znaleźć kurs archiwisty i szkolenia dla archiwistów?

Jeśli poszukujesz kursu archiwisty oraz szkoleń dla archiwistów, warto zwrócić uwagę na stronę https://eventis.pl/kursy/archiwisty. Eventis.pl jest platformą dedykowaną różnym szkoleniom i kursom. Sekcja poświęcona kursom dla archiwistów oferuje jasno przedstawione informacje na temat dostępnych kursów, co ułatwia podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego szkolenia.

Strona dostarcza konkretne informacje dotyczące zakresu tematycznego, terminów, kosztów oraz ewentualnych certyfikatów czy dyplomów, jakie można uzyskać po ukończeniu kursu. Możliwość dostępu do kursów online lub stacjonarnych pozwala na dostosowanie formy nauki do własnych preferencji i potrzeb. Regularne aktualizacje oferty szkoleniowej gwarantują dostęp do najnowszych kursów i informacji w branży.

Korzystając z platformy takiej jak Eventis.pl, można nie tylko znaleźć odpowiednie szkolenie, ale również porównać różne oferty i wybrać tę, która najbardziej odpowiada indywidualnym potrzebom. Warto regularnie odwiedzać takie strony, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i możliwościami w dziedzinie archiwistyki.

Ile zarabia archiwista w Polsce?

Stan wynagrodzeń w Polsce zmienia się w zależności od wielu czynników, takich jak inflacja, kondycja gospodarcza kraju, popyt na konkretne zawody oraz regionalne różnice w poziomie płac. Dlatego warto sięgnąć po najnowsze raporty płacowe, które są publikowane przez firmy doradcze lub branżowe portale internetowe.

Zgodnie z nimi początkowe wynagrodzenie archiwisty w instytucjach publicznych w Polsce oscyluje wokół 3 600-4 200 zł brutto miesięcznie, chociaż z doświadczeniem, specjalistycznymi kwalifikacjami czy odpowiedzialnością za ważniejsze zbiory, płace mogą być wyższe.

Archiwiści pracujący w sektorze prywatnym, zwłaszcza w dużych korporacjach czy firmach zajmujących się zarządzaniem dokumentacją, mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia, choć tutaj też wiele zależy od specyfiki firmy, zakresu obowiązków oraz posiadanych kwalifikacji. Przyjmuje się, że płace w sektorze prywatnym są wyższe o około 20%, a więc archiwista może liczyć na wynagrodzenie miesięczne w wysokości od 4 300 do 5 000 zł brutto.

Dlaczego warto wybrać pracę jako archiwista?

Praca jako archiwista posiada wiele cech, które mogą przyciągać różne osoby. Dla wielu archiwistów fascynacja przeszłością i pragnienie zachowania śladów historycznych jest główną motywacją do podjęcia pracy w tym zawodzie. Poprzez pracę z dokumentami można dotknąć historii i zrozumieć ją z perspektywy źródeł pierwotnych. Archiwiści pełnią kluczową rolę w zachowywaniu dziedzictwa kulturowego oraz informacji ważnych dla państwa, społeczeństwa i jednostek. Dzięki ich pracy przyszłe pokolenia będą miały dostęp do informacji o przeszłości. Same materiały archiwalne są różnorodne – od starych listów, przez zdjęcia, aż po nagrania wideo czy pliki cyfrowe. Każdy dzień może przynieść nowe odkrycia.

W wielu krajach, w tym w Polsce, archiwa publiczne zapewniają stosunkowo stabilne miejsca pracy z regulowanym systemem awansów i korzyściami związanymi z pracą w sektorze publicznym. Sama archiwistyka oferuje natomiast wiele ścieżek kariery, od specjalistów od konserwacji, przez ekspertów w zakresie digitalizacji, aż po badaczy specjalizujących się w konkretnych okresach historycznych czy rodzajach materiałów.

Praca archiwisty wymaga również łączenia wiedzy z różnych dziedzin, takich jak historia, prawo, informatyka czy konserwacja dzieł sztuki. To stanowi wyzwanie intelektualne i pozwala na ciągłe doskonalenie się. Chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę archiwiści często współpracują z badaczami, studentami, genealogistami i innymi osobami szukającymi informacji w zbiorach archiwalnych. Pomaganie im w odkrywaniu historii może być bardzo satysfakcjonujące.

Oczywiście, jak każdy zawód, archiwistyka ma również swoje wyzwania i trudności, ale dla wielu osób powyższe aspekty przeważają nad ewentualnymi minusami i decydują o wyborze tego konkretnego ścieżki kariery.

Co to jest archiwum zakładowe?

Archiwum zakładowe to specjalny rodzaj archiwum utworzonego w celu gromadzenia, przechowywania, zarządzania i udostępniania dokumentacji generowanej przez daną organizację, instytucję, przedsiębiorstwo czy zakład pracy. Dokumenty zgromadzone w archiwum zakładowym mogą mieć różnorodny charakter – od dokumentów administracyjnych, przez umowy i kontrakty, aż po dokumenty finansowe, techniczne czy też związane z zasobami ludzkimi.

W zależności od kraju i obowiązujących regulacji prawnych, archiwa zakładowe mogą być podległe określonym wymogom związanym z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentów. W Polsce funkcjonowanie archiwum zakładowego regulowane jest przez różne akty prawne, w tym przede wszystkim przez ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Funkcja i zadania archiwum zakładowego

 1. Gromadzenie dokumentacji: archiwum zakładowe jest miejscem, gdzie gromadzone są wszystkie ważne dokumenty wytworzone w ramach działalności organizacji.
 2. Zarządzanie dokumentacją: archiwiści zakładowi odpowiedzialni są za klasyfikację, indeksowanie i zarządzanie zgromadzoną dokumentacją.
 3. Bezpieczeństwo i ochrona danych: w archiwum zakładowym dokumenty są przechowywane w sposób zabezpieczony, często zgodnie z normami dotyczącymi ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa.
 4. Dostępność i udostępnianie: archiwum zakładowe umożliwia szybki dostęp do dokumentów dla upoważnionych pracowników i innych osób, które mogą potrzebować dostępu do tych informacji (np. audytorzy, organy nadzoru).
 5. Archiwizacja długoterminowa: niektóre dokumenty, ze względu na ich wartość historyczną, prawną lub administracyjną, są przechowywane przez bardzo długi czas, nawet przez wiele lat.
 6. Zgodność z prawem: prowadzenie archiwum zakładowego pomaga w zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi przechowywania dokumentacji.
 7. Wsparcie dla procesów decyzyjnych: dzięki dobrze zorganizowanemu archiwum zakładowemu, zarząd firmy ma łatwy dostęp do dokumentów, co może być pomocne w procesie podejmowania decyzji.

W skrócie, archiwum zakładowe pełni ważną rolę w zarządzaniu informacją i dokumentacją w ramach organizacji, a jego właściwe funkcjonowanie jest kluczowe dla efektywności i zgodności działalności z prawem.

Na czym polega brakowanie dokumentacji?

Brakowanie dokumentacji to proces selektywnego usuwania dokumentów, które nie posiadają już wartości użytkowej ani archiwalnej. Jest to procedura związana z gospodarką archiwalną, która pozwala na ograniczenie zbiorów do tych materiałów, które są niezbędne do zachowania z uwagi na ich wartość historyczną, prawną, administracyjną czy też informatywną.

Proces brakowania odbywa się zazwyczaj według wcześniej ustalonych kryteriów i procedur. Dokumenty, które podlegają brakowaniu, są niszczone w sposób, który gwarantuje zachowanie poufności informacji (np. poprzez spalenie, rozdrabnianie czy też inną metodę unieszkodliwienia).

Oto kilka kroków charakteryzujących proces brakowania dokumentacji:

 1. Inwentaryzacja: przed rozpoczęciem brakowania należy dokładnie przejrzeć i spisać dokumenty, które są brane pod uwagę do usunięcia.
 2. Opracowanie kryteriów: na podstawie regulacji prawnych, wewnętrznych procedur oraz zasad archiwistyki ustala się, które dokumenty mogą zostać zniszczone.
 3. Wybór dokumentów do brakowania: na podstawie ustalonych kryteriów dokonuje się selekcji dokumentów.
 4. Dokumentacja procesu: wszystkie czynności związane z brakowaniem powinny być dokładnie udokumentowane. Tworzy się akty brakowania, które potwierdzają, jakie dokumenty zostały usunięte, kiedy to się stało i z jakiego powodu.
 5. Fizyczne zniszczenie dokumentów: dokumenty, które zostały wybrane do brakowania, są niszczone w odpowiedni sposób, zapewniający nieodwracalność procesu oraz zachowanie poufności informacji.
 6. Kontrola i weryfikacja: po procesie niszczenia, odpowiednie osoby lub instytucje mogą przeprowadzić kontrolę, aby upewnić się, że proces brakowania przebiegł zgodnie z ustalonymi procedurami.

Brakowanie dokumentacji jest niezbędne w wielu organizacjach i instytucjach ze względu na ograniczone miejsce przechowywania oraz konieczność zarządzania ogromną ilością informacji. Jednak ważne jest, aby proces ten był przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami, aby nie utracić ważnych informacji ani naruszyć praw osób trzecich.

Podsumowanie

Archiwistyka jest złożoną i ciekawą dziedziną. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy w zawodzie archiwisty oraz poznaniem zagadnień z zakresu nowoczesnej archiwistyki zapraszamy na kurs archiwalny I lub II stopnia. Pozwalają one zacząć przygodę z archiwistyką, jak też wejść na wyższy poziom specjalizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *