Kompendium wiedzy o cenach transferowych: szkolenia i kursy.

,
Dokumentacja cen transferowych

Transfer Pricing, czyli ceny transferowe – są to ceny transakcyjne stosowane do rozliczenia umów zawieranych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, zwłaszcza pozostających w ramach jednej grupy kapitałowej. Z pojęciem cen transferowych nieodłącznie wiąże się zagadnienie przygotowania dokumentacji cen transferowych, która jest obowiązkowa zgodnie z polskim prawem podatkowym. Sprawdź też jak szkolenia z cen transferowych mogą pomóc twojej firmie przygotować dokumentację cen transferowych.

Geneza cen transferowych

Wraz z postępującym umiędzynarodowieniem obrotów handlowych i globalizującą się gospodarką państwa zaczęły dostrzegać problem niedopuszczalnej optymalizacji podatkowej. Podmioty międzynarodowe, tworzące grupy kapitałowe, poprzez zastosowanie uznaniowych cen w dostawach towarów i usług wykonywanych przez podmiot grupy na rzecz innego podmiotu grupy mogły wpływać na miejsce pojawienia się zysków i strat, a przez to również na wysokość płaconych na danym rynku podatków.

Podmioty, które prowadzą między sobą, na skalę masową, operacje i transakcje (są to zarówno przepływ towarów, jak też świadczenie usług) wykorzystywały różnice w stawkach i zasadach podatkowych w celu osiągnięcia korzyści podatkowych. Proceder taki wiązał się z przenoszeniem zysków do tzw. rajów podatkowych oraz krajów stosujących zasady tzw. szkodliwej konkurencji podatkowej.

Państwa uczestniczące w dużym stopniu w obrocie międzynarodowym zdecydowały się na rozwijanie prawa podatkowego na stopie wewnętrznej uniemożliwiającego lub ograniczającego tego typu proceder. Przepisy takie wprowadzane na poziomie jednego kraju cechuje jednak ograniczona skuteczność. W związku z tym kraje zrzeszone w ramach Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podjęły wysiłek przygotowania uniwersalnych regulacji, a następnie implementacji ich do krajowych systemów prawnych i podatkowych.

Przygotowany dokument o nazwie „Wytyczne w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych” ( „OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”) stał się podstawą do ustalenia międzynarodowych standardów w dziedzinie rozwiązań prawnych dotyczących cen transferowych. Na wspomnianych wytycznych opierają się również polskie przepisy podatkowe, które można poznać w trakcie warsztatów, kursów i szkoleń z cen transferowych oraz warsztatów praktycznych ze sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Rynkowy charakter cen transferowych

Podstawową zasadą sporządzania dokumentacji cen transferowych jest przygotowanie analizy porównawczej pozwalającej potwierdzić, że dana transakcja odbyła się na tzw. zasadzie ceny rynkowej. Cena rynkowa oznacza w tym wypadku, że transakcja przeprowadzona została na takich samych warunkach cenowych, jakie obowiązują w porównywalnych transakcjach zawieranych na rynku przez podmioty, które nie są ze sobą powiązane kapitałowo. Analiza porównawcza może się opierać zarówno na danych wewnętrznych (np. na historii transakcji dokonywanych z podmiotami niepowiązanymi), jak też na danych zewnętrznych. Szereg kancelarii prawnych oraz firm konsultingowych wyspecjalizowały się w dostarczaniu komercyjnych baz danych pozwalających odszukać transakcje o porównywalnych cechach i zweryfikować stosowane w nich ceny transakcyjne.

Aktualnie analiza danych porównawczych (tzw. analiza benchmark) jest obowiązkową częścią dokumentacji cen transferowych w przypadku dużej części transakcji. W metodzie tej dąży się do zastosowania metod kalkulacji ceny rynkowej (tzw. rynkowego przedziału cen), takich jak metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda rozsądnej marży (koszt plus), metoda ceny odsprzedaży lub też metod zysku transakcyjnego, np.: metoda podziału zysku, metoda marży transakcyjnej netto.

Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi dokumentacja cen transferowych, zawierającą analizę porównawczą musi być przygotowana w ciągu 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego (przeczytaj też: Czy dokumentację cen transferowych zawsze należy sporządzić do końca września?). Aktualnie obowiązują specjalne formularze podatkowe (formularz TPR), ale na dokumentację cen transferowych składają się również oświadczenia zarządu o przygotowaniu dokumentacji w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zastosowaniu w transakcjach cen o charakterze rynkowym składanych pod groźbą sankcji karno-skarbowych.

Szkolenia dotyczące cen transferowych, dokumentacji oraz podatków

Tematyka cen transferowych bez wątpienia nie należy do najłatwiejszych, stąd też znaczny rozkwit usług szkoleniowych pozwalających śledzić na bieżąco zmiany w regulacjach prawnych. Zmiany w cenach transferowych zachodzą bardzo często, w ostatnich kilku latach wielokrotnie dokonywano bardzo znaczących zmian w prawie podatkowym dotyczącym cen transakcyjnych. Nowe regulacje weszły w życie również z początkiem 2020 roku, ale wpływ na ceny transferowe ma również sytuacja wywołana przez epidemią koronawirusa. Znacząca zmiana łańcuchów dostaw i zakłócenie światowego obrotu gospodarczego znacząco wpływa na ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Metoda porównawcza stanowiąca fundament przygotowania dokumentacji natrafi w 2020 roku na wyzwania z jakimi do tej pory firmy nie musiały się mierzyć. Chociażby z tego powodu warto rozważyć odpowiednie szkolenia, kursy i warsztaty praktyczne omawiające tematykę cen transferowych i sporządzania dokumentacji.

Szukamy szkolenia z cen transferowych

Oferta kursów i szkoleń z cen transferowych jest na szczęście szeroka, powstały nawet dedykowane tej tematyce bazy szkoleń z cen transferowych. Jedną z takich baz prowadzi serwis Eventis.pl. Baza umożliwia wyszukanie szkoleń i kursów z cen transferowych, zapoznanie się z ich programem, terminarzem oraz cennikiem, co znacząco ułatwia wybór odpowiedniego szkolenia czy kursu. Szkolenia z cen transferowych dostępne są głównie w największych miastach, między innymi w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Katowicach oraz Wrocławiu, ale znacznej rozbudowanie ulega aktualnie również lista szkoleń zdalnych, dostępnych online z każdego miejsca.

Korzyści z kursów i szkoleń z cen transferowych online

Szkolenia online z cen transferowych realizowane są w formule „na żywo” – oznacza to, że szkolenie ma wyznaczony konkretny termin i godziny, w których odbywają się zajęcia dla uczestników. Łączą się oni z wirtualną salą szkoleniową, często z użyciem narzędzi takich jak Microsoft Teams, Webex czy Zoom. Szkolenia te pozwalają na bieżąco zadawać pytania prowadzącemu szkolenie, a także uczyć się na doświadczeniach innych uczestników szkolenia. Dodatkową zaletą szkoleń z cen transferowych przez Internet jest też brak konieczności poświęcania czasu w miejsce szkolenia, oszczędność na kosztach podróży służbowych, a i same szkolenia online są tańsze od stacjonarnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *